1.   İzleyici yaptığı başvurunun firma tarafından kontrolü ile ‘İlke Ve Çalışma Kuralları’, ‘Site Kullanım Şartları’ ve ‘Gizlilik Sözleşmesi’ içerisinde belirtilen hususları tamamen yerine getirmeyi kabul eder.
2.   İzleyici, firmanın hizmetlerini ve ilkelerini en iyi şekilde temsil etmeyi kabul eder.
3.   İzleyici, sesli ve görüntülü kayıtları, basılmış malzemeyi, firmanın tescilli marka ve logosunu ve hertürlü reklamı kullanmadan önce firmadan izin alarak yapmayı kabul eder. 
4.   Gerek izleyici gerekse iş sunumu ile alt ekibine dahil ettiği yada edeceği aday izleyicileri hiçbir suretle firmanın çalışanı değildir.
5.   Kazanç planları hiçbir şekilde çalışma saatine ve şans unsuruna bağlı değildir.
6.   Kazanç sistemi, firmanın uygun gördüğü multi level marketing(MLM) ağ pazarlama sistemi kullanılarak firmanın uygun gördüğü internet sitesi, sosyal medya ve diğer çalışmalarla belirttiği şartlar dışına çıkamaz ve hiçbir şekilde izleyici bu kazanç planları dışında kazanç talebinde bulunamaz.
7.   İş bu bağlayıcılık şahsidir ve ölüm durumunda paket yetkisi tek taraflı olarak firma tarafından iptal edilir.
8.   Vefat eden izleyicinin lehtarlarını yada lehtarını firmanın uygun görmesi durumunda izleyicilik yetkileri lehtara devredebilir. Uygun görülmesi durumunda hak edilen kazanç planları lehtara ödenmeye devam eder.
9.   İzleyiciler, firma ile gizli yada açık rekabete giremezler.
10.   İzleyiciler iş içerisinde yer alan gruplara karşı iş haricinden kurduğu irtibatlarından firmanın aleyhinde propaganda yapamaz. Olumsuz yorum yada davranışlarda bulunamaz.
11.   Firmanın sırlarını 3. kişilere açıklayamaz.
12.   İzleyici firmaya ve firma çalışanlarına karşı argo tabir yada hakaret içerikli konuşma sergileyemez.
13.   İzleyici, firmadan yazılı izin almadığı taktirde firma adına herhangi bir yazılı veya sözlü yayın yapamaz.
14.   İzleyici faaliyetlerini her zaman ve her yerde firmanın ticari ünvanını ve itibarını yükseltecek şekilde sürdürmek zorundadır.
15.   İzleyici firmanın hesabına gerçek olmayan beyanlarda bulunmayacak ve herhangi bir yükümlülüğe sokmayacaktır.
16.   İzleyici firma tarafından belirlenen satış ve pazarlama prensip ve stratejileri dışında herhangi bir taahütle yaptırımda bulunamaz.
17.   Firmanın kendi resmi kanallarını kullanarak (website, forum vs.) birleştirmiş olduğu resmi bilgi ve taahhütler dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Aksi davranışta bulunan izleyici ve izleyicinin neden olduğu zararlardan doğan sorumluluk izleyicinin kendisine aittir.
18.   Firma, reklam ve paket ücretlerini tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir. Firmanın belirlemiş olduğu reklam ve paket ücretlerinin aşağısında veya yukarısında satış yapılamaz. Böyle bir durumun tespiti hususunda , izleyici uyarı alır. İkinci bir uyarı halinde izleyicinin kayıt iptali gerçekleşir.
19.   Firma izleyicilerine hizmet konusunda çaba gösterecektir ancak olağan üstü durumlardan dolayı hizmette aksama olması halinde izleyici firmaya karşı bir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunamaz.
20.   Firmanın resmi web sitesinden doldurulan kayıt formu resmi başvuru niteliği taşımaktadır.
21.   Firma sistem hakkında değişken olarak kampanyalar ve ekstra bonuslar düzenleyebilir ve bunları aynı şekilde resmi bir kanal aracılığıyla (website, forum vs.) izleyicilerine duyurur.
22.   Firma bir kampanya için açıklanan kuralları belirtilen tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.
23.   İzleyici kendisinin belirlediği panel hesabının giriş şifrelerini 3. kişilerle paylaşmamakla ve saklı kalmasını sağlamakla yükümlüdür.
24.   İzleyicinin kendisine ait olan panel hesaplarının şifrelerini saklamayıp 3. şahısların eline geçmesi nedeniyle uğrayacağı herhangi bir zarardan firma sorumlu değildir.
25.   İzleyici haklarını firmanın yazılı muvafakati olmadan herhangi 3. şahısa devredemez.
26.   Firma konulardaki veya kendi satış ve pazarlama planında strateji değişikliklerinden dolayı gerek gördüğünde kural ve ilkelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Anılan bu değişiklikler düzeltme ve yeni düzenlemelerin resmi yollar ile yayınını ifa edeceğini kabul eder.
27.   İzleyici genel ahlak ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çalışma kurallarının herhangi bir maddesinin veya genel ahlak kuralları tarafından ihlal edildiği firma tarafından tespit edilirse iş bu anlaşmasını herhangi bir ihbar süresi ve tazminat hakkı verilmeksizin tek taraflı olarak fesih edilir. Firmanın iş bu feshe esas teşkil eden neden yada nedenlerden dolayı herhangi bir zarara uğraması durumunda zarar ve ziyanı tazmin etme hakkını saklı tutar.
28.   İzleyici kazançlarını firma tarafından yasal stopaj kesintisi yaparak izleyicinin vermiş olduğu PTT hesap numarasına havale eder. (Belirlenen günlerde)
29.   İzleyiciler firmanın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde organizasyon kurabilir ve yönetebilir.
30.   İzleyici tüm alt ekiplerinin kural ve ilkelerle çalışmasından yükümlüdür.
31.   İzleyici kazanç planından gelir elde edebilmesi için yapılması gereken çalışmayı yapmaması yada tamamlayamaması durumunda hiçbir kazanç elde edemez.
32.   Kazanç planlarından kazanç elde edebilmesi için kazancın karşılığındaki çalışmaların tamamını yapmak zorundadır.
33.   İlke ve çalışma kurallarını herhangi bir yasal mevzuat veya kurul tarafından herhangi bir maddesinin kaldırılması veya değiştirilmesi diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.
34.   Gerekli görülmesi durumunda firma bu ilke ve çalışma kurallarını kısmen yada tamamen değiştirebilir.
35.   İlke ve çalışma kurallarının değiştirilmesi (Kurucular dahil olmak üzere) hiçbir kimse tarafından tek başına değiştirilmez ancak disiplin kurulu tarafından değiştirilir.
36.   Firmaya izleyici organizasyonu için başvuruda bulunmuş ve firma tarafından başvurusu kabul edilmiş her kişi ilke ve çalışma kurallarını bilmesi ve uygulaması zorunludur.
37.   İzleyici, 18 yaşı ve/veya üzeri firmanın resmi web sayfasından sponsor izleyici aracılığı ile başvurmuş firmanın aktif olarak izleyiciliğini onaylamış gerçek kişidir.
38.   Firmalar kurumsal izleyici olabilirler.
39.   İzleyici olabilmek sponsor izleyici aracılığı ile online kayıt formunu doldurma şartına bağlıdır.
40.   İzleyici PTT Hesap numaralarını firmaya bildirme zorunlulukları kendilerine aittir.
41.   İzleyici PTT Hesap numaralarını sadece ve sadece kendisine verilen web ofisinden giriş yaparak bildirebilir. E-mail, SMS, Faks gibi bildirimler dikkate alınmamaktadır.

42.   İzleyicilerin PTT hesap bilgileri hesap sahibinin adı soyadı ve hesap numarası şeklinde alınmaktadır.
43.   İzleyiciler arasındaki kişisel konulardan firma sorumlu değildir.
44.   İzleyici firmanın reklam paketleri ve kazanç planları hakkında resmi web sitesinde belirtilen ibareleri dışında beyanlarda ve iddialarda bulunamaz.
45.   İzleyici kendi organizasyonunu geliştirmek için ilke ve çalışma kurallarına uymak şartıyla bireysel reklam yapabilir.
46.   İzleyici kendi sponsorluğunda kayıt yaptığı izleyicilerin eğitiminden, paket ve sektör bilgisinden çalışma disiplininden ve çalışma kurallarından sorumludur.
47.   Evli çiftler ayrı ayrı kendi organizasyonunu kurabileceği gibi isterlerse birlikte organizasyon kurabilirler.
48.   Evlenen izleyicilerin web ofisleri birleştirilmez. Ayrılan izleyicilerin web ofisleri ayrılamaz. Web ofis kimin adına alınmış ise hak sahibi odur.
49.   Firma izleyicilerden yılda 2 defa web ofis kullanımından dolayı lisans ücreti istemektedir. 
50.   Firma lisans ücretini sadece izleyicinin kazançlarından kesebilir başka bir şekilde borç altına sokamaz.
51.   İzleyici, firma ilkeleri ve çalışma kurallarını ihlal etmedikçe elde ettiği kariyerlerden ve kazancından alıkonulamaz
52.   İzleyicilerin hak ettiği kariyerlerin rozetlerini firma verecektir.
53.   İzleyici, kariyer rozetlerini eğitim, toplantı, iş sunumu ve firma davetlerinde takmak zorundadır.
54.   Kazanç planları başarılı izleyicilere yönelik bir teşvik ve ödüllendirme programıdır.
55.   Başarı elde eden herhangi bir izleyici başarısını derecesine göre belirlenmiş kariyer kazancı elde eder.
56.   Firma kariyer ve kazanç planlarını aktif olarak izleyicilerin web ofislerinde yayınlamaktadır.
57.   Firma ,kariyer ve kazanç planlarının değişmesi durumunda izleyicinin web ofisinden duyurmak zorundadır.
58.   Bütün primler, ödüller ve bonuslar vb. hak edişlere stopaj dâhil değildir. Firma izleyici ödemelerini toplam tutardan net olarak % 20 gelir vergisi stopaj kesintisi yaptıktan sonra kalan tutarı ödemektedir.
59.   Firma faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde o ülkenin yasalarını kabul ederek gerekli düzenlemelerini ve değişiklikleri yapmayı tamamen kabul eder.
60.   Hak ediş tutarlarından gelir vergisi stopajı kesintisi yapılmasını istemeyen bayiler gelir vergisi mükellefi olarak kaydolma hakları vardır.
61.   Firma %20 gelir vergisi stopajını kesilen izleyici adına ilgili devlet kurumlarına bildirerek izleyicinin adına ilgili kuruma aktarmaktadır.
62.   Herhangi bir ilke ve çalışma kurallarının ihlali izleyiciye uyarı yapılmasını gerektirir.
63.   İzleyici haklarının korunması ve fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için tüm izleyicilere din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapılamaz. Firma için tüm izleyiciler eşit haklara sahiptir.
64.   Uyarı; firma ilkeleri ve çalışma kurallarını ihlal eden eylem ve işlemlerin sonucudur. Böyle durumlarda izleyiciye web ofisi aracılığı ile mesaj olarak bildirilen ve 10 iş günün içerisinden izleyici tarafından ihlalden vazgeçildiğini, uyarı sebebine gereken özeni göstereceğini ve aynı uyarı sebebi ile tekerrür etmesi durumunda uyarı almadan izleyicilik haklarının gerçekleşeceğini kabul eden yazılı bir dilekçe ile firma adresine cevap vermezse firma izleyicilik yetkilerini iptal etme hakkını saklı tutar.
65.   İzleyici, diğer bir izleyicinin organizasyonundaki izleyici veya izleyicilere müdahale edemez. İzleyicilerin faaliyetlerine engel olamaz veya çalışmalarını sonlandırmaya zorlayamaz.
66.   İzleyici; firmanın düzenlemiş olduğu eğitim, tatil ve davet programlarında etik ve ahlaki olmayan, huzur ve düzeni bozacak beyan ve hareketlerde bulunamaz.
67.   İzleyici hiçbir yerde firmanın imajına zarar verecek beyanlarda ve eylemlerde bulunamaz.
68.   Bir izleyici sadece kendi izleyicilik yetkilerini sonlandırabilir. Bunun için terk dilekçesini merkeze ulaştırması ve değerlendirmenin sonucunda firmanın terk dilekçesini gerekçe olarak görmemesi durumunda izleyici tekrar terk dilekçesi göndermesi durumunda izleyicinin terkini kabul etmek zorundadır.
69.   Herhangi bir izleyicinin firmanın benimsemiş olduğu sosyal sorumluluk çalışmalarında yer alabilmesi için firma tarafından yetki verilmesi gerekmektedir.
70.   İzleyiciler yapılan sosyal sorumluluk çalışmalarını reklam olarak kullanamazlar firmanın web sitesinden takip edebilirler.
71.   Firma izleyicinin tüm haklarını kalıcı sakatlık yada vefat durumunda başka bir kişiye aktaracaktır. Bu kişi ilk önce web ofisinde beyan ettiği lehtardır. Eğer lehtar belirtmemiş ise mirasçının 18 yaş ve/veya üzerinde olması ve izleyicinin ilk derece varisi olması şarttır. Bu sıralama öncelikle firma tarafından eş, sonra en büyük çocuktan küçüğe şeklindedir.
72.   Vefat etmiş izleyicinin borçları varsa bu kişi veya kurumları firma muhatap olarak almamaktadır. Bu borç veya paylaşım firmanın sorumluluğunda değildir.
73.   İzleyici yetkileri uyarı sonucu iptal olmuş bir kişi firmada tekrar izleyici olamaz.
74.   İzleyici çalışmalarında herhangi bir bölge, şehir ülke vb. gibi bir yerde yetkili olduğunu söyleyemez.
75.   İzleyici hiç kimseye firmanın yakını olduğunu ve yaptırım yapabileceğinizi iddia yada ima edemez.
76.   İzleyicilik yetkisi, iptal, durdurulmuş yada fes edilen izleyicilere kendi yetkililerini kullandıran diğer izleyiciler firma tarafından fark edilir edilmez uyarılacaktır.
77.   Herhangi bir izleyici benzer sistemlerde de organizasyon kurabilir, aktif olarak faaliyet gösterebilir.
78.   Lider kariyerine ulaşmış bir izleyici bir başka network marketing organizasyonunda çalışamaz, sadece kişisel ihtiyaçlarını alabilir.
79.   İzleyiciler, birmilyonizleyici.com aracılığı ile tanıştığı kişilere bireysel veya grup halinde başka bir network organizasyonunun reklamını yapamaz.
80.   Liderler takımı, başkanlar takımı ve disiplin kurulunda görev alan kişi başka bir network organizasyonunda liderlik yapamaz ve bu kariyerinin sayesinde oluşturduğu kitleye başka bir network organizasyonunun reklamını yapamaz.
81.   Lider kariyerindeki bir izleyici başka bir network marketing organizasyonunda faaliyette bulunursa lider kadrosunda desteklenmez.
82.   İş sunumlarında ve toplantılarda çalışmadan kolaylıkla yüksek gelir elde edeceği vaat edilemez.
83.   İzleyici, sorumluluk ve masraflarını kendisi karşılamak üzere şahsi çalışma ofisi açabilir.
84.   Firma izleyicinin haksız fiil, vergi, SSK gibi borç ve mükellefiyetinden sorumlu değildir.
85.   İzleyici, firmaya olan borcunu firmanın kendisine belirttiği vadede ödemeyi kabul eder.
86.   İzleyicinin Web ofisinden bildirmiş olduğu adres, kanuni ikametgahı olup adres değişikliğini firmaya bildirmek zorundadır
87.   Firma tarafından, İzleyicinin beyan ettiği adresine yapılan bildirimler kendisine ulaşmasa da tebliğ edilmiş sayılacaktır.
88.   İzleyici tarafından firmaya verilen kişisel bilgilerini, adres ve telefon bilgileri firmanın daha iyi destek olabilmek, daha iyi anlayabilmek, özel fırsat ve promosyonlar sunmak tüm hizmet ve iş fırsatları hakkında İzleyiciyi bilgilendirmek için firma kayıtlarında saklanmakta, tasnif edilmekte, iş amaçlı raporlarda kullanılmakta ve bu amaç ile firmanın diğer çözüm ortaklarıyla paylaşılabilir.
89.   İzleyici kendisine ait tüm bilgi ve verilerin saklanmasına yurt dışına transferine tasnif edilmesine ve iş amaçlı raporlarının hazırlanması için kullanılmasına bu verilerin gerektiğinde firmanın kendisi, bağlı kuruluşlar ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcı, çözüm ortakları tarafından izin vermektedir.
90.   İzleyici, web ofisi ancak firmanın yazılı izni olması kaydıyla devredebilir.
91.   Firmanın belirlemiş olduğu ilke ve çalışma kurallarından daha yetkili TC kanunları ve hükümleri vardır.
92.   İzleyici firmanın çalışanlarından olamaz.
93.   İzleyici, hiçbir kimseyi kendisinin izni ve onayı olmadan firma izleyicisi olarak kaydedemez.
94.   İzleyici, izleyici kaydını başka bir izleyicinin web ofisinden yapamaz.
95.   Yeni izleyiciler web ofislerinin, başlangıçta sponsor izleyicilerle oluşturulmasından dolayı kullanıcı adı ve şifresi belirlenir bu şifreyi web ofisi aktif olduktan sonra değiştirmek zorundadır.
95.    İzleyicilerimiz 14 gün içinde cayma hakkına sahiptirler.