1-   TARAFLAR

   Bir tarafta  “Yeni Trend Reklam Ve Web Hizmetleri”                                                

   Diğer tarafta “İzleyici”  (bu sözleşmede kısaca  izleyici olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. 

2-   SÖZLEŞMENİN KONUSU
   Sözleşmenin konusu, “Yeni Trend Reklam Ve Web Hizmetleri”nin birmilyonizleyici.com projesi kapsamında , kendisine birmilyonizleyici.com tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin şirketin onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir. 


3-   Birmilyonizleyici.com'un tanımı
Birmilyonizleyici.com reklam, web hizmetleri ve network marketing sektörlerini bir araya getiren internetten para kazanmayı sağlayan ulusal bir organizasyondur.

4-   GİZLİ BİLGİNİN TANIMI 
   Sözleşmede tanımlanan birmilyonizleyici.com projesi esnasında “Yeni Trend Reklam  Ve Web Hizmetleri tarafından izleyicilere açıklanan iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yada diğer yasal korunmaya konu olan yada olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir. 

5-   TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.   İzleyici, birmilyonizleyici.com projesi kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi birmilyonizleyici.com‘a vermeyi taahhüt eder. 
5.2.   İzleyici, işbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, ünvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde birmilyonizleyici.com‘un izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

 Birmilyonizleyici.com, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder             , kendisi adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halindebirmilyonizleyici.com‘a karşı öncelikle sorumludur. 

5.3.birmilyonizleyici.com tarafından izleyiciler‘e temin edilmiş proje ile ilgili belge ve bilginin, “Yeni Trend Reklam Ve Web Hizmetleri” firmasının rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin firma tarafından öğrenilmesi halinde, izleyici bundan dolayı sorumlu olacaktır. Bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ. 

5.4. İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile birmilyonizleyici.com  maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

6-   SÜRE 
   İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, izleyici ‘nin, “Yeni Trend Reklam Ve Web Hizmetleri” firması ile birmilyonizleyici.com projesinin başlatılması ile başlayıp, bu çalışmanın bitiminden sonra da devam edecektir. 

7-   TEBLİGAT
   Taraflar müşteri hizmetleri kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler. 

8-   UYUŞMAZLIK
   İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı rıza ile üyeliklerinin onaylanması halinde kabul edilmiş sayılmaktadır.